STUDIA PODYPLOMOWE FINTECH

Godło Polski
STUDIA PODYPLOMOWE FINTECH

O STUDIACH

Studia podyplomowe „FinTech” prowadzone są we współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z praktykami rynku finansowego (w szczególności pracowników firm reprezentujących FINTECH CENTRAL POLAND). Studia adresowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu innowacji finansowych – finansistów, chcących wzmocnić kompetencje cyfrowe i informatyków, chcących wzmocnić kompetencje finansowe.

Studia przygotowują do tworzenia firmy działającej w branży FinTech i wykonywania zawodu prezesa – CEO (lub innego stanowiska kierowniczego, zwłaszcza start-upu), Product Ownera, analityka biznesowego, specjalisty w firmie działającej w obszarze technologii finansowych lub instytucji finansowej (banku, instytucji płatniczej, firmie pożyczkowej, ubezpieczeniowej, firmie inwestycyjnej).

 

GŁÓWNE CELE STUDIÓW

 • zapoznanie uczestników z obecnymi trendami zachodzącymi w szeroko pojętym sektorze finansowym związanymi z digitalizacją i transformacją cyfrową w Polsce i na rynkach zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora innowacji finansowych,
 • zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania rynków finansowych w otoczeniu prawno-regulacyjnym - zarówno polskim, jak i europejskim,
 • nauczenie podstaw projektowania produktów i usług cyfrowych przeznaczonych na rynek finansowy,
 • nauczenie podstaw technik analizy danych i umiejętności posługiwania się danymi w biznesie,
 • wykształcenie umiejętności praktycznego posługiwania się pojęciami specjalistycznymi z zakresu FinTech; 
 • rozwój postaw przedsiębiorczych i wiedzy na start dla przyszłych przedsiębiorców w obszarze FinTech, z naciskiem na umiejętność tworzenia modeli biznesowych oraz pozyskiwanie finansowania,
 • kształcenie i rozwijanie umiejętności profesjonalnych takich jak skuteczna komunikacja, efektywna praca w grupie, zarządzanie projektem, autoprezentacja oraz prezentacja koncepcji biznesowej  przed inwestorem (investor speech).

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Łódzkiego (Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej) oraz praktyków rynku finansowego (w szczególności pracowników firm reprezentujących FINTECH CENTRAL POLAND).  

ATUTY STUDIÓW

 • program stworzony we współpracy uczelni z praktykami rynku finansowego,
 • 300 godzin zajęć (najwięcej na polskim rynku!),
 • aktualne zagadnienia, kluczowe tematy z zakresu: cyfrowego rynku finansowego (tradycyjnego i zdecentralizowanego) i funkcjonowania FinTechów, ich otoczenia regulacyjnego, 
 • podejście praktyczne – większość zajęć prowadzona przez przedstawicieli firm partnerskich, 
 • podejście praktyczne – żadnych egzaminów, zaliczenie na podstawie projektu realizowanego w zespole,
 • współpraca, wymiana doświadczeń, networking – zajęcia prowadzone głównie w formule warsztatowej, praktyczne zaliczenie – projekt zespołowy,
 • przygotowanie do stworzenia własnego FinTechu lub rozwinięcia kariery w nowoczesnej instytucji finansowej.

NASI PARTNERZY

PROGRAM STUDIÓW

1.   Moduł - Przywództwo i praca zespołowa (20 godz.)

 • Samoorganizacja w zespołach FinTech - dynamika zmian
 • Przywództwo transformacji i transakcji
 • Ewaluacja zespołów zadaniowych (projektowych)

2.   Moduł - Rynki i instytucje finansowe (24 godz.)

 • Współczesny system finansowy (tradycyjny + DeFi)
 • Produkty finansowe
 • Trendy w FinTechu
 • Modele biznesowe sektora FinTech
 •  Sposoby i źródła finansowania projektów FinTech
 • Współpraca pomiędzy Fintechami a tradycyjnymi instytucjami finansowymi
 • FinTech w systemach wewnętrznych instytucji finansowych (compliance, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem)

3.   Moduł - Otoczenie regulacyjne instytucji finansowych (24 godz.)

 • Otoczenie regulacyjne w Polsce i Europie
 • DORA, NIS2, CRA, MiCA
 • Ochrona konsumentów
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 • Prawne aspekty ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
 • Prawne aspekty sztucznej inteligencji
 • Prawo własności intelektualnej
 • Jak zdobyć licencje KNF (licencje AISP, PISP, MIP, KIP, EMI)

4.   Moduł – Metodyka tworzenia produktów cyfrowych (34 godz.)

 • Jak zebrać, zdefiniować i opisać wymagania funkcjonalne dla systemu / aplikacji FinTech?
 • Wprowadzenie do metody zwinnych (Agile)
 • Projektowanie aplikacji zorientowane na użytkownika (user-centric design)
 • Warsztaty dotyczące metodyki Scrum/Kanban 
 • Podstawy projektowania systemów informatycznych z zastosowaniem UML
 • Mamy gotowy produkt (MVP) i co dalej? Jak rozmawiać z inwestorem, jak przygotować i poprowadzić pitching?

5.   Moduł – Płatności cyfrowe (38 godz.)

 • Ekosystem płatniczy na świecie: struktura, schematy, rozwiązania
 • Mechanizmy obrotu bezgotówkowego, jego bezpieczeństwo i ekosystem płatniczy w Polsce
 • Tokenizacja EMV - metody, standardy, specyfikacja
 • Standardy bezpieczeństwa danych: PCI-CP, DSS, TSP, PIN
 • Płatności odroczone
 • Kryptografia wykorzystywana w trakcie operacji między terminalem a bankiem. Symulacja systemu bankowego rozszyfrowującego datagram i akceptującego lub odrzucającego transakcje

6.   Moduł – Otwarta bankowość / otwarte dane (42 godz.)

 • Idea PSD2 - wyzwania i korzyści, perspektywy dla dalszego rozwoju dyrektywy (PSD3)
 • Fintech w pośrednictwie finansowym i aplikacjach pożyczkowych
 • Jak korzystać ze Standardu PolishAPI i jak się do tego przygotować?
 • Zarządzanie interfejsami API w bankach w praktyce - dostawcy, konsumenci, monitorowanie, testy, mechanizmy ochronne
 • Open Banking Flow. Weryfikacja tożsamości, adresu oraz danych bankowych Klienta przy użyciu PSD2 w praktyce

7.   Moduł – Finanse zdecentralizowane (DeFi) i blockchain (44 godz.)

 • Podstawy blockchain (rodzaje, konsensusy, architektury), DeFi, Metaverse, Self-sovereign identity
 • DeFi – świat zdecentralizowanych finansów w aspekcie biznesowo-technologicznym - część I: "Blockchain i decentralizacja. Zastosowania i wyzwania"
 • DeFi – świat zdecentralizowanych finansów w aspekcie biznesowo-technologicznym - część II: "DeFi – Decentralized Finances - jak działa świat zdecentralizowanych finansów?"
 • DeFi – świat zdecentralizowanych finansów w aspekcie biznesowo-technologicznym - część III: "CBDC – Central Bank Digital Currencies – e-waluty przyszłości"
 • Jak zbudować aplikację do zdecentralizowanych finansów (DeFi)?

8.   Moduł – Cyberbezpieczeństwo (24 godz.)

 • Podstawy kryptografii i kryptologii
 • Teoria cyberprzestępczości
 • Praktyczne aspekty cyberprzestępczości i sposoby jej zwalczania
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Bezpieczeństwo baz danych, aplikacji www i urządzeń mobilnych
 • Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych, infrastruktury sieciowej
 • Podatności jakie możemy spotkać, jak ich szukać i naprawiać. Jak zarządzać ryzykiem w projekcie, threat modelling
 • Narzędzia pomagające przetestować aplikacje pod względem podatności
 •  Biometria w autoryzacji i uwierzytelnieniu klienta

9.   Moduł – Analiza danych i sztuczna inteligencja (50 godz.)

 • Data Science vs banking vs real life
 • Tworzenie kultury "data-driven organization"
 • Praktyczne uczenie maszynowe
 • Text mining - metody badania sentymentu
 • Zastosowanie danych w biznesie - czyli jak nadać wartość danym. Data Story Telling
 • Wizualna analiza danych przy użyciu narzędzia Microsoft Power BI
 • Analiza skupień
 • Metody klasyfikacji i predykcji
 • Wybrane topologie sieci neuronowych
 • Współpraca insurtech – zakład ubezpieczeń. Specyfika tworzenia produktów ubezpieczeniowych w oparciu na zróżnicowanych źródłach danych
 • Nowe formy badania zdolności kredytowej

RADA PROGRAMOWA

 • dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ, Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego – przewodniczący
 • Adam Brzostowski, p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi 
 • Marek Bartosik, Executive Director, GFT Poland Sp. z o. o. 
 • Joanna Erdman, Prezeska Fundacji Polska Bezgotówkowa
 • Arkadiusz Jadczak, członek FINTECH CENTRAL POLAND, Co-founder, Monethero Sp. z o.o.
 • prof. dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki, kierownik Katedry Bankowości 
 • Bartłomiej Szymański - Managing Director IDEMIA Poland
 • Wojciech Zieliński, Prezes Zarządu, MakoLab SA

Kierownik  Studiów:

prof. dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki, kierownik Katedry Bankowości, członek Grupy Interesariuszy Bankowych  Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

ORGANIZACJA STUDIÓW

czas trwania: 2 semestry (październik 2023 – czerwiec 2024)

liczba godzin dydaktycznych: 300 (1 godzina dydaktyczna = 45 minut zegarowych)

liczba zjazdów: 17 (sobota-niedziela)

zajęcia w trybie stacjonarnym

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe FinTech są ukończone studia wyższe (magisterskie lub licencjackie, lub inżynierskie).

Rekrutcji na studia dokonuje się poprzez formularz rekrutacyjny

Termin składania dokumentów:  do dn. 8.10.2023 r. 

Przed uruchomieniem studiów przewiduje się przeprowadzenie z Kandydatami  spotkania on-line. Celem jest poznanie profili Kandydatów, będących podstawą do tworzenia zespołów, w których realizowana będzie praca projektowa.

Grupowa praca projektowa, polegająca na:

 • opracowaniu wstępnego modelu biznesowego i koncepcji funkcjonowania firmy / startupu FinTech z uwzględnieniem: specyfiki rynku finansowego, otoczenia regulacyjnego (obowiązujących przepisów) - przygotowanego zgodnie z metodyką tworzenia produktów i usług cyfrowych,
 • sformułowaniu wstępnych potrzeb w zakresie finansowania projektu,
 • przygotowaniu finalnej prezentacji inwestorskiej danej koncepcji (pitch deck).

Praca może dotyczyć jednego z bloków tematycznych: 

 • Płatności cyfrowe
 • Otwarta bankowość / otwarte dane
 • Finanse zdecentralizowane (DeFi) i Blockchain
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Analiza danych i sztuczna inteligencja

Zespół dokonuje prezentacji projektu przed komisją egzaminacyjną, a także wykładowcami studiów, innymi słuchaczami i zaproszonymi gośćmi (m.in. potencjalnymi inwestorami, przedstawicielami Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego).

Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłata za studia wynosi 10.000 zł.

10% zniżki z Kartą Absolwenta UŁ

Wnoszona jest na indywidualny numer konta bankowego przekazywany w decyzji o zakwalifikowaniu Kandydata na studia.

KONTAKT

Zachęcamy Państwa do kontaktu w sprawie studiów podyplomowych FinTech